Sessa Marine Key Largo

8
Key Largo ONE 968 Key Largo ONE
17 420
1 x Yamaha F70 AETL 70 л.с.
1 x Yamaha F115 AETL 115 л.с.
5.75 Sessa Marine
Италия
Key Largo 20 969 Key Largo 20
24 190
1 x Yamaha F115AETL 115 л.с.
1 x Yamaha F150AETL 150 л.с.
6.10 1 Sessa Marine
Италия
Key Largo 24 FB 971 Key Largo 24 FB
35 700
1 x Yamaha F200 CETX 200 л.с.
1 x Yamaha F250 DETX 250 л.с.
6.90 1 Sessa Marine
Италия
Key Largo 27 FB 972 Key Largo 27 FB
52 500
1 x Yamaha F300 BETU 300 л.с.
1 x Yamaha F350 AETU 350 л.с.
2 x Yamaha F150 AETX 150 л.с.
7.80 1 Sessa Marine
Италия
Key Largo 27 IB 973 Key Largo 27 IB
77 760
1 x Volvo - Penta 5.7 GXI DP 320 л.с. 8.58 1 Sessa Marine
Италия
Key Largo 34 FB 975 Key Largo 34 FB
160 000
2 x Yamaha F300 BETU 300 л.с. 9.99 1 Sessa Marine
Италия
Key Largo 34 IB 976 Key Largo 34 IB
190 000
2 x Volvo - Penta 5,7 GXI DP-S 320 л.с.
2 x Volvo - Penta D3-220 DP-S 220 л.с.
11.10 1 Sessa Marine
Италия
Key Largo 36 977 Key Largo 36
206 000
2 x Yamaha F350 AETU 350 л.с.
3 x Yamaha F300 BETX/U 300 л.с.
3 x Yamaha F350 AETX/U 350 л.с.
11.50 1 Sessa Marine
Италия